Používame anonymizované súbory cookie, aby sme Vám poskytli najlepší zážitok z našej stránky a ochránili vaše osobné údaje. Ak budete pokračovať, povoľujete tým prijatie všetkých súborov cookie na stránke spoločnosti KIKADRINKS j.s.a.. VIAC INFORMÁCII

8:00 - 16:00          +421 911 424 999

Kontakty

KIKA DRINKS, j.s.a.
Pionierska 43
080 05 Prešov
tel: +421 911 424 999
office(a)kikadrinks.sk

Novinky

arr3BIG BEER CHALLENGEZačíname už 1.1.2024 !...

Akcia !

Bežná cena 17,99 EUR
Naša cena 15,99 EUR
Máme na sklade < 2 ks
Akcia

Anketa

Máte radi pivo?

Veľmi ! 50% Áno 44% Občas 2% Nie 4%


Pravidlá súťaže

1. Organizátor súťaží

1. Usporiadateľ súťaží:

Obchodné meno: KIKA DRINKS, j.s.a.
Sídlo: Pionierska 43, 080 05 Prešov
IČO: 52014118
DIČ: 2120875999
IČ DPH: SK2120875999

(ďalej len „usporiadateľ“ či „usporiadateľ súťaže“)

2. Termíny a miesta konania súťaží

1. Súťaže prebiehajú priebežne na Facebooku a na Instagrame.

2. Termín konkrétnej súťaže je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

3. Súťažiaci

1. Účastníkom súťaže môže byť (špecifikovať požiadavky na súťažiaceho). Súťaže sa nemôže
zúčastniť (napr. zamestnanec). Do Súťaže sa môžu zapojiť len fyzické osoby, ktoré splnia podmienky
účasti v súťaži podľa tohto článku Pravidiel (ďalej aj „súťažiaci“). V prípade, že súťažiaci v čase
zapojenia sa do súťaže nedosiahol vek 18 rokov, môže sa súťaže zúčastniť len so súhlasom svojho
zákonného zástupcu. Súťaže sa nesmú zúčastniť osoby v pracovnom pomere alebo v pomere
obdobnom pracovnému pomeru k Usporiadateľovi alebo ich zmluvným partnerom, ktorí sa priamo
podieľajú na činnostiach súvisiacich s prevádzkovaním a organizovaním súťaže a to najmä príprava,
spracovanie a vyhodnotenie údajov pre účely Súťaže a určenie víťaza Súťaže, alebo blízke osoby osôb
uvedených v tomto bode Pravidiel v zmysle ust. §116 a §117 Občianskeho zákonníka.

4. Účasť v súťaži a určenie výhercu

1. Pre zapojenie sa do súťaže sa vyžaduje, aby oprávnený účastník súťaže splnil podmienky,
ktoré sú stanovené v súťažnom príspevku.

5. Výhra v súťaži, odovzdanie výhry

1. Počet a druh výhier je špecifikovaný v danom súťažnom príspevku.

2. Výherca a Organizátor sa dohodnú na spôsobe odovzdania výhry. V prípade, ak k
vzájomnej dohode nedôjde, alebo výherca nebude komunikovať do 2.týždňov od ukončenia súťaže, ustanoví sa nový výherca. Výhra bude zaslaná kuriérskou prepravou výhercovi na náklady organizátora.

6. Spracovanie osobných údajov a osobnostné práva

1. Usporiadateľ, týmto poskytuje súťažiacemu ako dotknutej osobe (na účely tohto článku
len „dotknutá osoba“) informácie, ktoré súvisia so spracúvaním osobných údajov podľa nariadenia
Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27.04.2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní
osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES
(všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR“) a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane
osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v účinnom znení (ďalej len „Zák. č.
19/2018 Z.z.“). Osobné údaje dotknutej osoby, tzn. osobné údaje v rozsahu: meno, priezvisko, resp.
názov Facebookového účtu a v prípade víťaza aj jeho doručovacia adresa budú spracúvané na
základe právneho titulu, ktorým je plnenie práv a povinností vyplývajúcich z verejného prísľubu
Usporiadateľa v zmysle §850 Občianskeho zákonníka v súlade s čl. 6 ods. 1, písm. b) GDPR, na
stránke Ochrana súkromia prostredníctvom ktorého budú spracovávané osobné údaje dotknutej
osoby Usporiadateľom a to za účelom účasti dotknutej osoby v Súťaži.

7. Osobitné ustanovenia

1. Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, odobrená ani riadená spoločnosťou
Facebook / Instagram a nemá s ňou žiaden vzťah. Súťažiaci zapojením sa do Súťaže berú na vedomie a
súhlasia, že Facebook / Instagram nemá voči Súťažiacim žiadne záväzky.

2. V prípade, že Usporiadateľ zistí porušenie týchto Pravidiel súťažiacim, majú právo
kedykoľvek vylúčiť zo Súťaže tohto súťažiaceho a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

3. Usporiadateľ má právo vymazať komentár na súťažný Facebook / Instagram príspevok, ktorý obsahuje
akékoľvek nevhodné vyjadrenia, ktoré sú v rozpore s dobrými mravmi, so všeobecne akceptovanými
pravidlami slušnosti a mravnosti alebo, ktoré by znižovali ľudskú dôstojnosť, obsahovali inak
nevhodný obsah, či boli v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky
alebo poškodzovali dobré meno Usporiadateľa. Súťažiaci, ktorý pridal takýto komentár k súťažnému Facebook / Instagram príspevku bude zo Súťaže vylúčený a to aj bez predchádzajúceho upozornenia.

4. Usporiadateľ si vyhradzuje právo Pravidlá kedykoľvek zmeniť, Súťaž skrátiť, predĺžiť,
odložiť, prerušiť, či bez náhrady ukončiť a to aj bez uvedenia dôvodu. Zmenu Pravidiel Usporiadateľ
vhodným spôsobom zverejní.

5. Usporiadateľ v žiadnej forme nezodpovedá za priame alebo nepriame škody vyplývajúce z
účasti v súťaži alebo z nedostupnosti internetového serveru, s výnimkou hrubej nedbanlivosti alebo
úmyselného zavinenia.  Okrem toho Usporiadateľ nezodpovedá za akúkoľvek technickú poruchu,
najmä zlyhanie siete, elektroniky alebo počítačov.

6. Výsledky Súťaže sú konečné, bez možnosti odvolania sa. Súťažiaci berú na vedomie, že
nemôžu požadovať cenu vo vyššej hodnote alebo vo väčšom množstve, ako určil Usporiadateľ a
namiesto výhier nie je možné požadovať peňažné, či iné plnenie. Usporiadateľ Súťaže nenesie
zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou a jej užívaním.

7. Súťažiaci je povinný pred zapojením sa do súťaže oboznámiť sa s týmito Pravidlami a je
povinný ich dodržiavať.

8. Záverečné ustanovenia

1. Každý súťažiaci účasťou na Súťaži zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že
spoločnosť Facebook/ Instagram nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na Súťaži
spoločnosti Facebook/Instagram takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že
Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s
Facebookom/Instagramom a nie je s Facebookom/Instagramom inak spojená.

V Prešove dňa 1/6/2022

 

 

Naozaj sa po pive priberá?

26.09.2022

Pivo milujeme, vychutnávame si ho takmer denne a pri jeho popíjaní cítime veľké uspokojenie. Ale vieme...

9 zaujímavosti o pive

14.09.2022

Prečítajte si 9 zaujímavosti o pive, ktoré ste určite nevedeli

Miešané nápoje

14.09.2022

Osviežujúce drinky sú zaručeným spôsobom, ako zaujať na párty alebo počas letných horúcich dní.

Vytvorené systémom www.webareal.sk

MTQ3M2Y4Z